Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Πατριάρχης Μόσχας: ''Το Άγιον Όρος στηρίζει διαχρονικά τον Ρωσικό Μοναχισμό''

Copy & Paste: http://www.romfea.gr
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ
athos-1
Έφτασε πριν από λίγο στις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, ο οποίος από σήμερα επισκέπτεται το Άγιον Όρος με αφορμή την χιλιοστή επέτειο παρουσίας των Ρώσων μοναχών στον Άθωνα.
Τον Πατριάρχη Μόσχας υποδέχθηκε ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Παύλος Λαυριώτης, καθώς και αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών και πλήθος μοναχών και πιστών.
Στην συνέχεια ο Πατριάρχης μετέβη στο Πρωτάτο, όπου προσκύνησε την Εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί και τελέστηκε σύντομη Δοξολογία.
Εκεί τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας προσφώνησε ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Παύλος Λαυριώτης.
''Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υποδέχεται σήμερον μετά πολλής χαράς και συγκινήσεως τον Προκαθήμενον της κατά Ρωσσίαν Ορθοδόξου Εκκλησίας, απονέμουσα Αυτώ τας προσήκουσας τιμάς και εκδηλώσεις'' ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωτεπιστάτης Γέρων Παύλος Λαυριώτης.
Σε άλλο σημείο ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους τόνισε: ''Κατά την έως και του νυν μακράν ιστορικήν περίοδον ο ιερός τόπος εγνώρισεν περιόδους ακμής αλλά και κρίσεων. Υπήρξεν η Αθωνική Πολιτεία κέντρον μοναστικών πανορθοδόξου ακτινοβολίας, με πλήθος Καθιδρυμάτων και μοναχών.''
''Σθεναροί ήσαν και οι αγώνες των Αγιορειτών δια την προάσπισιν της Ορθοδοξίας έναντι των λατινόφρονων, τινές των οποίων ανεδείχθησαν ομολογητές και μάρτυρες, ως ο Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος, σφαγιασθείς εν τω Ιερό Ναώ του Πρωτάτου'' υπογράμμισε κλείνοντας ο Γέρων Παύλος.
Στην αντιφώνηση του ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος ανέφερε: ''Από διάφορα μέρη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρωσσίας προσήλθομεν εις τόν Κλήρον τής Παναγίας, εξ αγάπης κινούμενοι πρός τό Άγιον Όρος, τά προσκυνήματα καί τούς Αγίους αυτού, τούς μέν κεκοιμημένους αθλητάς, τούς δέ εν ζωή συνεχιστάς τής μακραιώνου ασκητικής παραδόσεως τής Εκκλησίας.''
''Διακατεχόμενοι από τόν πόθον ίνα μαθητεύσωσι τό μοναχικόν πολίτευμα οι πρόγονοι ημών ήρχισαν νά εγκαθίστανται εις τό Άγιον Όρος, ούτως ώστε τό έτος 1016, δηλαδή ακριβώς πρό μιάς χιλιετίας, υπήρχεν εν τώ Αγιωνύμω Όρει «Μονή τού λαού Ρως», όπερ μαρτυρείται καί εκ μιάς πράξεως τής Μεγίστης Λαύρας τού Αγίου Αθανασίου'' πρόσθεσε ο Πατριάρχης.
Σε άλλο σημείο ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας υπογράμμισε: ''Κατά τήν διάρκειαν όλων τών παρελθουσών εκατονταετιών τό Άγιον Όρος εστήριζε πνευματικώς τόν Ρωσσικόν μοναχισμόν, μεταδίδον εις τούτον εκ τού θησαυρού τής πείρας αυτού. Εκ τού Αγιωνύμου Όρους μετελαμπαδεύθησαν εις τήν Ρωσσίαν η παράδοσις τής νοεράς εργασίας καί η συνδεδεμένη πρός ταύτην ησυχαστική θεολογία, τό κοινόβιον καί τήν λατρείαν διά τήν Αγίαν Τριάδα. Αρκεί νά ανακαλέσωμεν εις τήν μνήμην ότι ο Αγιος Φιλόθεος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί πρώην Καθηγούμενος τής Μεγίστης Λαύρας ήτο εκείνος ο οποίος έδωκεν ευλογίαν εις τόν Όσιον Σέργιον τού Ραντονέζ, μεγάλον αναμορφωτήν τού Ρωσσικού μοναχισμού, ίνα εισαγάγη τό κοινόβιον.''
''Εις τόν σύγχρονον κόσμον, ο οποίος σπαράσσεται από αντιθέσεις καί συγκρούσεις, υπάρχει έντονος ανάγκη νά έχωμεν παράδειγμα ομονοίας καί ειρηνεύσεως, αι οποίαι επιτυγχάνονται εν Χριστώ διά τής απορρίψεως τής φιλαυτίας καί τής αποθαρρύνσεως τής αμαρτίας. Ο εορτασμός ούτος καλείται νά κομίση εις πολλούς ανθρώπους έν μέρος τού φωτός, τό οποίον εκπέμπει τό Άγιον Όρος, νά καταστήση τούτους κοινωνούς τών ιδεωδών τής καθάρσεως καί τής αυταπαρνήσεως, τών αποτελούντων πηγήν εμπνεύσεως διά τούς Αγιωρείτας'' τόνισε κλείνοντας ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος.athos-2
athos-3
athos-4
athos-5
athos-6
athos-7
athos-8
athos-9
athos-10
athos-11
athos-12
athos-13
athos-14
athos-15
athos-16
athos-17
athos-18
athos-19
athos-20
athos-21
athos-22
athos-23
athos-24
athos-25
athos-26
athos-27
athos-28
athos-29
athos-30
athos-31
athos-32
athos-33
athos-34
athos-35
athos-36
athos-37
athos-38
athos-39
athos-40
athos-41
athos-42
athos-43
athos-44

Δεν υπάρχουν σχόλια: